2018/12/20

MatesCTF S3R2 - Simple Death Note - Web

Cuộc sống quanh tôi gói gọn trong những câu hỏi. Làm gì, ở đâu, khi nào, làm thế nào, cái gì. Mỗi khi tôi muốn kể một điều gì đó là tôi lại tự hỏi, bắt đầu từ đâu?
Bắt đầu từ đâu để giải quyết được cái đề bài này?

#1. Lang thang đi tìm cách Debug