2019/04/07

AceBear CTF 2019 - Web Category


Lâu lắm tôi mới động đến CTF, một phần là phải cân đối thời gian, một phần là cảm thấy *noob*, nên là tranh thủ giải này để khởi động lại.
Nhìn chung, đối với mảng Web thì các đề lần này đều hay và chuẩn bị công phu, đặc biệt là có đề mất công chuẩn bị tới 4 tháng trước khi thi, kudos @Jang

Here is the list:
  • Web 💯
  • duudududduduud
  • Store Image Service
  • Store Image Service 2
  • Best band of Asia